Mateřská škola "v Ráji"

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023/2024 11.5.2023

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kdy proběhne zápis?
Zápis do mateřské školy v Libošovicích na školní rok 2023/2024 proběhne 11.5. v době od 13 do 16hod.

Co bude třeba doložit u zápisu?
1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem/ nebo žadatel vyplní na místě a později doloží razítko od lékaře
2. rodný list dítěte
3. doklad zákonného zástupce, např. OP nebo jiný doklad – cestovní pas
3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání
(k 31.8.2023 dosáhne pěti let).

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?
Ředitelka bude postupovat podle “Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2022/2023“, která předem zveřejní.
Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Libošovicích a obcí spádových.

Ke stažení